# عشق

ایمان

من ایمانم را با عشق معامله کرده‌ام بدان امید که عشق روزی ایمان از کف رفته را به من بازگرداند.
/ 11 نظر / 16 بازدید