پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

مراقب افکارت باش آنها به گفتار تبدیل می‌شوند

مراقب گفتارت باش آنها به کردار تبدیل می‌شوند

مراقب کردارت باش آنها به عادات تبدیل می‌شوند

مراقب عاداتت باش آنها به شخصیت تبدیل می‌شوند

مراقب شخصیتت باش آنها به سرنوشتت تبدیل می‌شوند

/ 0 نظر / 16 بازدید